Klimaregnskap for 2022

Vi legger med dette frem vårt første klimaregnskap, der 2022 fungerer som referanseår.

Klimaregnskapet er utarbeidet etter GHG-protokollen med tre Scope områder. Vi har benyttet konsolideringsmetoden “operational control” for å sikre at alle utslipp knyttet til vår direkte drift er medregnet. Videre har vi benyttet utslippsfaktorer fra Miljødirektoratet og NVE for å sikre en nøyaktig og relevant beregning av våre utslipp.

Vi skal utvikle vår scope 3-rapportering og inkludere blant annet avfall, emballasje, og tjenestereiser.

Scope 1

Egen drift

Naturgassutslipp

 I 2022 resulterte vår bruk av naturgass i et utslipp på 1 162 tonn Co2-ekvivalenter.

Scope 2

Elektrisitet

Strømforbruk

Vårt strømforbruk for 2022 førte til indirekte utslipp på 73 tonn Co2-ekvivalenter.

Scope 3

Verdikjeden

transport

Utslippene knyttet til transporttjenester beløp seg til 3123 tonn Co2-ekvivalenter.

Tonn Co2

Infografikk rapportering 2022

Samlet sett viser vårt klimaregnskap for 2022 en total utslippsmengde på 4 358 tonn CO2-ekvivalenter. Selv om scope 3 ikke er fullstendig i 2022, representerer denne rapporten en betydelig del av vår miljøpåvirkning og ansvar.

Vi forplikter oss til kontinuerlig forbedring og vil i kommende år fokusere på å redusere våre utslipp i alle tre Scope-kategoriene.

Omregningsfaktor

kgCO2e

tCO2e

Kilder

Naturgass (kWh)

0,202

0,000202

Miljødirektoratet

Strøm (kWh)

0,019

0,000019

NVE

Transport (km)

1,0108

0,0010108

Miljødirektoratet

Vannforbruk

Våre fabrikker overholder myndighetenes krav angående avløpsvann.

I Sirevåg blir vannet renset lokalt og deretter behandlet videre av kommunale/interkommunale avløpsanlegg.

På Frei er Kristiansund kommune i ferd med å kartlegge avløpssystemet for hele området, og vil stille eventuelle krav til utbedringer for vårt avløp.

Vannforbruk i 2022:

  • Frei: 3 489 m³
  • Sirevåg: 107 095 m³


Vårt fokus er å kontinuerlig redusere vannforbruket.

Norsk dyremat vannforbruk 2022

BRC — internasjonal standard for mattrygghet

Norsk Dyremat har BRCGS-godkjenning, en anerkjent global standard for matsikkerhet. Begge fabrikker besto BRC revisjonene med glans i 2022 med karakteren A både i Sirevåg og på Frei. Vi kan allerede røpe at Sirevåg fikk A+ i 2023 på uanmeldt kontroll og at Frei har beholdt sin A.

Dette bekrefter vår forpliktelse til kontinuerlig forbedring og samsvar med de høyeste standardene for matsikkerhet og -kvalitet.